رایزرهای دریایی و ربات‌های زیرسطحی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

2 کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، شرکت نفت فلات قارة ایران

چکیده

می‌دانیم که منابع نفت و گاز موجود در خشکی روبه اتمام است. از این‌رو، بشر به‌منظور تأمین انرژی مورد نیاز خود به دریا و منابع هیدروکربنی موجود در آن روی آورده است. از جمله تجهیزات مهم در فرایند بهره‌برداری از این منابع رایزرهای دریایی هستند. در این مقاله رایزرهای دریایی و انواع آنها معرفی شده است. بر این اساس، نحوة عملکرد این رایزرها و اصول طراحی آنها مورد توجه قرار گرفته و تفاوت و شرایط به‌کارگیری آنها بیان شده است. در ادامه به وقوع خوردگی در رایزرها پرداخته خواهد شد و ربات‌های زیرسطحی، که در فرایند نصب و بازرسی رایزرهای آب عمیق استفاده می‌شوند، معرفی خواهند شد.

کلیدواژه‌ها


[1] ATLANTIS INC. ROV TEAM, http://www.atlantisrovteam.com (accessed Mar 25, 2013)
[2] Riser & Conductor Engineering, http://www.2hoffshore.com (accessed mar 3, 2013)
[3] Technical Conferences, Technical Publishers, http://www.clarion.org (accessed mar 3, 2013)
[4] www.tenaris.com (accessed mar 3, 2013)
[5] Marine Advanced Technology Education, http://www.marinetech.org (accessed mar 3, 2013)
[6] Chakrabarti, S.K., Handbook of Offshore Engineering, Elsevier, 2005.
[7] www.oceaneering.com (accessed mar 3, 2013)