جاذب های پویای ارتعاشات

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد دانشکدة مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

عملکرد دینامیکی سازه‌ها در شرایط متنوع کاری از جمله پارامترهای مهم در طراحی‌ سازه‌های مهندسی‌ است. استفاده از سیستم جرم، فنر و میرگرا - که تحت عنوان جاذب پویای ارتعاشات[i] شناخته می‌شود - یکی‌ از ساده‌ترین و مهم‌ترین وسائلی ا‌ست که می‌تواند کارآیی دینامیکی سازه را بهبود بخشد. این جاذب‌ها در کنترل پدیده‌هایی همچون تشدید و خستگی‌ نقش مهمی‌ ایفا می‌کنند. همچنین با وجود عدم استفاده از منبع خارجی کارایی بالایی دارند. این دلائل آنها را به یکی‌ از محبوب‌ترین راه‌های‌ کنترل ارتعاشات در صنایع گوناگون مبدل کرده است. در این مقاله، نخست انواع گوناگون جاذب‌ها معرفی‌ می‌شوند. در ادامه، کاربردهای متنوع‌ آنها در پروژه‌های ساختمانی و پل‌ها بررسی می‌شود. در انتها، ضمن بیان خصوصیات ویژة این جاذب‌ها جهت استفاده در صنعت هوافضا، انواع متداول آنها تشریح می‌شود.[i]. Dynamic Vibration Absorbers (DVA)

کلیدواژه‌ها


[1] Den Hartog, J., Mechanical Vibration, Mac Grew-Hill, 1965.
[2] Huang, Y.M., and Chen, C.C., "Optimal Design of Dynamic Absorbers on the Vibration and Noise Control of a Fuselage", Journal of Computer and        Structures, 2000, pp. 691-702.
[3] Cheung, Y.L., "H-infinity and H2 Optimizations of Dynamic Vibration Absorber for Suppressing Vibration in Plates", Journal of Sound and Vibration, 2009, pp. 29-42.
[4] Zilletti, M., Elliott, S.J., Rustighi, E., "Optimization of Dynamic Vibration Absorber to Minimize Kinetic Energy and Maximize Internal Power Dissipation", Journal of Sound and Vibration, 2012, pp. 4093-4100.
[5] Nawrotzki, P., "Tuned Mass Systems for the Dynamic Upgrade of Buildings and Other Structures", 11th East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering & Construction, Taipei, Taiwan, 2008, pp. 1-9.
[6] Maurer Sohne Group, "Tuned Mass and Viscous Damper", Structural Protection Systems, 2011, pp. 1-32.
[7] Dallard, P., Fitzpatrik, A.J., "The    London Millennium Footbridge",         Structural Engineering Journal,       2002, pp. 17-33.
[8] Chikaher, G., Hirst, J., "Aspire Tower,       Doha, Qatar", the Arup            Journal, 2007, pp. 3-13.
[9] Moog CSA Engineering, "Tuned    Mass Dampers", CSA Report No. 09.10, 2012, pp. 500-768.
[10] Konstanzer, P., Grunwaled, M., and         Janker, P., "Aircraft Interior Noise       Reduction through Tunable Vibration Absorber System", 25th International Congress of the     Aeronautical science, Hamburg, Germany, 2006, pp. 35-45.
[11] Dandaroy, I., Lewis, T. M., Czechow, H. J., Hardison, P. S., Parin, M., "Tuned Vibration Absorbers Mountable to Aircraft Skin Panel", U.S. Patent Application, US2011/0079477 , 2011.
[12] Johnson, C., "Design and Application of Vibration Suppression", Exploring Structural Dynamics, 2008, pp. 1-14.
[13] Bergin C., "Ares I Thrust Oscillation        Meetings Conclude with            Encouraging   Data, Changes",       NASA Publications,    2008.