نفربرهای نظامی مدرن چرخ‌دار بررسی سیستم فرمان در دو محور

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، مرکز تحقیقات خودرو، سوخت و محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده

بررسی سیستم انتقال قدرت نفربرهای نظامی شش و هشت‌چرخ، با بررسی سیستم فرمان آنها عجین است. این امر به فرمان‌پذیری این خودروها در دو محور مربوط می‌شود. به‌عبارت ‌دیگر، در نفربرهای نظامی شش و هشت‌چرخ، دو محور محرک فرمان‌پذیر وجود دارد. در این مقاله، سیستم فرمان روی دو محور برای نفربرهای نظامی شش و هشت‌چرخ بررسی و روش طراحی آن بیان شده‌ است. در این رهگذر، ابتدا روند طراحی سیستم فرمان برای خودروهای چهارچرخ بیان می‌شود. سپس روند ذکرشده به خودروهای شش و هشت‌چرخ بسط داده می‌شود. در پایان، به محورهای محرک فرمان‌پذیر و سیستم‌های فرمان قدرت، که در انواع خودروها استفاده می‌شوند، اشاره می‌شود.بررسی سیستم انتقال قدرت نفربرهای نظامی شش و هشت‌چرخ، با بررسی سیستم فرمان آنها عجین است. این امر به فرمان‌پذیری این خودروها در دو محور مربوط می‌شود. به‌عبارت ‌دیگر، در نفربرهای نظامی شش و هشت‌چرخ، دو محور محرک فرمان‌پذیر وجود دارد. در این مقاله، سیستم فرمان روی دو محور برای نفربرهای نظامی شش و هشت‌چرخ بررسی و روش طراحی آن بیان شده‌ است. در این رهگذر، ابتدا روند طراحی سیستم فرمان برای خودروهای چهارچرخ بیان می‌شود. سپس روند ذکرشده به خودروهای شش و هشت‌چرخ بسط داده می‌شود. در پایان، به محورهای محرک فرمان‌پذیر و سیستم‌های فرمان قدرت، که در انواع خودروها استفاده می‌شوند، اشاره می‌شود.

کلیدواژه‌ها


[1] Eeden, C. J. V., the Steering Relationship Between the First and Second Axles of A 6*6 Off-Road Military Vehicle. Faculty of Engineering, Built environment and information Technology, University of Pertoria, 2007.
[2] Gillespie, T. D., Fundamentals of Vehicle Dynamics, Society of Automotive Engineers, Inc, 1992.
[3] Bennet, S., Heavy Duty Truck Systems, Fifth Edition. Delmar Gengage Learning, 2011.