بررسی نیروی ماشینکاری در فرایند تراشکاری به‌کمک ارتعاشات اولتراسونیک

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان

2 کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در این مقاله تأثیر پارامترهای ماشینکاری و دامنة ارتعاشات ابزار بر نیروی ماشینکاری در فرایندهای تراشکاری اولتراسونیکی و سنتی، همچنین تأثیر زمان براده‌برداری بر نیرو بررسی شده است. در این رهگذر، ارتعاشات اولتراسونیک به‌صورت یک‌بعدی و در راستای سرعت خطی قطعه‌کار به ابزار تراشکاری اعمال می‌شود. نتایج نشان می‌دهند که در تراشکاری اولتراسونیکی، برخلاف تراشکاری سنتی، افزایش سرعت برشی سبب افزایش نیروهای ماشینکاری شده، با افزایش دامنة ارتعاشات ابزار، نیروی ماشینکاری کاهش می‌یابد. همچنین در سرعت‌های برشی پایین، با افزودن ارتعاشات اولتراسونیک به فرایند تراشکاری، نیرو و نرخ افزایش آن کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


[1] Brehl, D. E., T. A. Dow, “Review of vibration-assisted machining”, Precision Engineering, 32: pp. 153–172, 2008.
[2] Wit Grzesik, Advanced Machining Processes of Metallic Materials, Elsevier, 2008.
[3] Nath, Chandra, M. Rahman, “Effect of machining parameters in ultrasonic vibration cutting”, International Journal of Machine Tools & Manufacture, 48:pp. 965–974, 2008.
[4] Xiao, M., Q. Wang, S. Karube, T. Soutome, H. Xu," The effect of tool geometry on regenerative instability in ultrasonic vibration cutting", International Journal of Machine Tools & Manufacture, 46:pp. 492–499, 2006.
[5] Chunxiang Ma, E. Shamoto, T. Moriwaki, Lijiang Wang, “Study of machining accuracy in ultrasonic elliptical vibration cutting”, International Journal of Machine Tools & Manufacture, 44:pp. 1305–1310, 2004.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[6] Chunxiang Ma, E. Shamoto, T. Moriwaki, Yonghong Zhang, Lijiang Wang, “Suppression of burrs in turning with ultrasonic elliptical vibration cutting”, International Journal of Machine Tools & Manufacture, 45:pp. 1295-1300, 2005.
[7] A.V. Mitrofanov, N. Ahmed, V.I. Babitsky, V.V. Silberschmidt, " Effect of lubrication and cutting parameters on ultrasonically assisted turning of Inconel 718", Journal of Materials Processing Technology, 162–163:pp. 649–654, 2005.
[8] C. Nath, M. Rahman, S.S.K. Andrew, “A study on ultrasonic vibration cutting of low alloy steel”, J. Materials Processing Technology, 192-193: pp. 159-165, 2007.
[9] Amini, S., H. Soleimanimehr, M.J. Nategh, A. Abudollah, M.H. Sadeghi, “FEM analysis of ultrasonic-vibration-assisted turning and the vibratory tool”, J. Materials Processing Technology, 201:pp. 43-87, 2008.