تجزیه و تحلیل مکانیکی انبر حمل مواد خطرناک

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانش‌آموختة کارشناسی ارشد، دانشکدة مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان

2 کارشناس مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

3 کارشناس مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

4 کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

چکیده

انبر حمل مواد خطرناک ابزاری است که برای افزایش ایمنی و کاهش خسارت‌های جانی استفاده می‌شود. ازجمله موارد کاربرد این وسیله جابه‌جایی مواد شیمیایی و مواد محترقه و منفجرة خطرناک است که با توجه به داشتن بازوی مکانیکی با سه درجه آزادی و دوربین با قابلیت دید در تاریکی مطلق قادر است اجسام خطرناک را با وزن حداکثر شش کیلوگرم بگیرد و با استفاده از سه‌پایة چرخ‌دار به محل مناسب انتقال دهد. در این مقاله تحلیل سازه‌ای انبر به‌روش المان محدود و به‌کمک نرم‌افزار کاس موس، انجام می‌شود. البته، در پاره‌ای از موارد جهت صحه‌گذاری نتایج عددی تحلیل المان محدود از روابط تحلیلی نیز استفاده شده است. برای محاسبة مشخصات مکانیکی لوله‌های کامپوزیتی از آزمون مکانیکی سه‌نقطه استفاده شده است. در نهایت حداکثر بار قابل حمل توسط انبر محاسبه و روش‌هایی برای افزایش این مقدار پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


[1]. Bean, ph; “A guide to the Mine action standard”, Geneva International Center for Humanitarian Demining, Geneva, Switzerland, April, 2006, pp.1-7.
[2]. Kelly. A, Yu. N . Rabotonov, Handbook of Composites, First edition, Voulume 4, North – Holand – Amesredam, New York, Oxford, 1983, pp. 111 – 172.
[3]. Beer, F. P, Johnston, E. Russell, Mechanics of Material, Toronto, McGraw-Hill, 1985.