راهکارهای نوین کاهش مصرف انرژی در ساختمان از طریق اصلاح پوستة خارجی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشکدة فنی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار بخش مهندسی مکانیک دانشکدة فنی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه بخش مهمی از انرژی مصرفی کشور در ساختمان‌ها مصرف می‌شود. این در حالی است که در بیشتر این ساختمان‌ها می‌توان با اخاذ تمهیداتی خاص مصرف انرژی را کاهش داد. مقالة حاضر به بررسی نقش اجزای پوششی ساختمان در صرفه‌جویی غیرفعال انرژی در ساختمان می‌پردازد. در این رهگذر، ابتدا انواع گوناگون دیوارهای ترومب، دیوارهای دوپوسته‌ای و دیوارهای گرمای نهان نهفته معرفی می‌شوند. سپس عملکرد پنجره‌های دارای هواژل[i] و شیشة دوجداره بررسی می‌شود. همچنین کاربرد سقف‌های سبز، سقف‌های سلول خورشیدی و سقف‌های سرمایش تبخیری، به‌عنوان ایده‌های قابل اعمال در سقف، معرفی می‌شوند.[i]. aerogel

کلیدواژه‌ها


[1] D&R International. Buildings energy data book, buildings technologies program, Energy efficiency and renewable energy, U.S. Department of Energy press, 2009.
[2] Sadineni, B. Suresh, S. Madala, R. F. Boehm. “Passive building energy savings: A review of building envelope components.” Renewable and Sustainable Energy Reviews; 15(2011):3617-3631
[3] امور مقررات ملی ساختمان، مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی، تهران، توسعة ایران، 1389.
[4] Ciampi, M. F. Leccese, G. Tuoni. “Ventilated facades energy performance in summer cooling of buildings.” Solar Energy, 75(2003):491-502.
[5] صابونی، محمد آرمین. "کاربرد انرژی خورشیدی در ساختمان­های مسکونی متداول با راه­پله نما شیشه­ای در اقلیم­های گوناگون کشور." پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 1390.
[6] Gratia, E. A. De. Herde, “Are energy consumptions decreased with the addition of a double-skin?” Energy and Buildings, 39(2007):605–619
[7] Rao, Zh. Sh. Wang, Zh. Zhang, “Energy saving latent heat storage and environmental friendly humidity-controlled materials for indoor climate.” Renewable and Sustainable Energy Reviews16(2012): 3136-45.
[8] کیان‌پرور، سمیه. "تحلیل کاربرد مواد تغییر فاز دهنده در دیوار اتاق و برآورد میزان تأثیر آن بر کاهش مصرف انرژی گرمایشی در فصل زمستان." پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 1388.
[9] Baetens, R. B., P. Jelle, A. Gustavsen. “Aerogel insulation for building applications: A state-of-the-art review.” Energy and Buildings, 43(2011):761-69.
[10] Sullivan, R. F., A. Beck, D. K. Arasteh, S. E. Selkowitz. “Energy performance of evacuated glazings in residential buildings.” Transactions-American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers, 102 (1996): 220-7.
[11] Papaefthimiou, S., E. Syrrakou, P. Yianoulis. “Energy performance assessment of an electrochromic window.” Thin Solid Films, 502(2006): 257-264.
[12] Han, J. L .Lu, H. Yang. “Investigation on the thermal performance of different lightweight roofing structures and its effect on space cooling load.” Applied Thermal Engineering, 29(2009):2491-99.
[13] Ciampi, M., F. Leccese, G. Tuoni. “Energy analysis of ventilated and microventilated roofs.” Solar Energy, 79(2005):183-192.
[14] Akbari, H., R. Levinson, L. Rainer. “Monitoring the energy-use effects of cool roofs on California commercial buildings.” Energy and Buildings, 37(2005):1007-16.
[15] Liu, K. J. Minor. “Performance evaluation of an extensive green roof.” Presentation at Green Rooftops for Sustainable Communities, Washington DC, pp. 1-11.
[16] Sanjay, M., P. Chand. “Passive cooling techniques of buildings: past and present-a review.” ARISER, 4(2008):37-46.