نانوسیالات؛ محیط‌های نوین انتقال حرارت

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک گروه نانوتکنولوژی، پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

در این مقاله نانوسیالات به‌عنوان محیط‌های جدید انتقال حرارت مطالعه و بررسی شده‌اند. در این رهگذر، نخست ویژگی‌ها، مزایا، کاربردها و روش‌های تهیه این گونه‌های جدید از سیالات بررسی و پس از آن، به بخش تجربی کار پرداخته شده است. در بخش تجربی، نانومواد مورد استفاده در تهیة نانوسیالات (نانولوله‌های کربنی تک‌دیواره) سنتز و با استفاده از آنالیزهای مورد نیاز شناسایی شده‌اند. سپس، نانوسیالات با استفاده از روش دومرحله‌ای تهیه و رسانایی حرارتی آنها با استفاده از دستگاه سنجش رسانایی اندازه گیری شده است. درپایان، با استفاده از سیستم آزمایشگاهی ساخته‌شده، ضریب انتقال حرارت نانوسیالات اندازه‌گیری شده است.

کلیدواژه‌ها


[1] Xuan, Y., Q. Li. "Investigation on convective heat transfer and flow features of Nanofluids." ASME Journal of Heat Transfer 125 (2003): 151-55.
[2] Wen, D., Y. Ding. "Experimental investigation into convective heat transfer of nanofluids at the entrance region under laminar flow conditions." International Journal of Heat and Mass Transfer 47 (2004): 5181-88.
[3] Heris, S.Z., S.G. Etemad, M.N. Esfahany. "Experimental investigation of oxide nanofluids laminar flow convective heat transfer." International Communications Heat Fluid Flow 33 (2006): 529-35.
[4] Heris S.Z., M.N. Esfahany, S.G. Etemad. "Experimental investigation of convective heat transfer of Al2O3/water nanofluid in circular tube." International Journal of Heat Fluid Flow 28 (2) (2007): 203-10.
[5] Xuan Y., W. Roetzel. "Conceptions for heat transfer correlation of nanofluids." International Journal of Heat and Mass Transfer 43 (2000): 3701-07.
[6] Yu W., S.U.S. Choi. "The role of interfacial layers in the enhanced thermal conductivity of nanofluids: a renovated Maxwell model." Journal of Nanoparticle Research 5 (2003): 167-71.
[7] Hamilton R.L., O.K. Crosser. "Thermal conductivity of heterogeneous two component systems." I&EC Fundamentals 1 (1962): 187-91.
[8] Yang Y., Z.G. Zhang, E.A. Grulke, W.B. Anderson, G. Wu. "Heat transfer properties of nanoparticle-in-fluid dispersions (nanofluids) in laminar flow." International Journal of Heat and Mass Transfer 48 (2005): 1107-16.
[9] Ma X., F. Su, J. Chen, T. Bai, Z. Han.   "Enhancement of bubble absorption process using a CNTs-ammonia binary nanofluid." International Communications in Heat and Mass Transfer 36 (2009): 657-60.
[10] Sara O.N., F. İçer, S. Yapici, B. Sahin. "Effect of suspended CuO nanoparticles on mass transfer to a rotating disc electrode." Experimental Thermal and Fluid Science 35 (2011): 558-64.
[11] Nagy E., T. Feczkó, B. Koroknai, "Enhancement of oxygenmass transfer rate in the presence of nanosized particles." Chemical Engineering Science 62 (2007): 7391-98.
[12] Namburu P.K., D.P. Kulkarni, D. Misra Debendra, K. Das. "Viscosity of copper oxide nanoparticles dispersed in ethylene glycol and water mixture." Experimental Thermal and Fluid Science 32 (2007): 397-402.
[13] Kathiravan R., R. Kumar, A. Gupta, R. Chandra, P.K. Jain. "Mass transfer characteristics of multiwalled carbon nanotube (CNT) based nanofluids." International Journal of Heat and Mass Transfer 54 (2011): 1289-96.
[14] Iijima S., "Helical microtubules of graphitic carbon." Nature 354 (1991): 56-58.