تشخیص خوردگی در کف مخازن نفتی با استفاده از امواج آکوستیـک امیشن

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه آزاد، واحد تهران جنوب

2 استادیار گروه مهندسی مکاترونیک دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

3 دانشجوی دکتری شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

چکیده

در این مقاله میزان و محل خوردگی در کف یک مخزن نفتی بررسی شده است. چون پایش کف یک مخزن نفتی از سایر قسمت‌های آن دشوارتر است، این مقاله بر این قسمت تمرکز کرده است. با قراردادن تعدادی حسگر پیرامون یک مخزن مملو از فرآورده‌های نفتی، داده‌های آکوستیک امیشن جمع‌آوری شده است. روش به‌کار رفته جهت مکان‌یابی نقاط خوردگی روش مثلثی می‌باشد. با استفاده از نتایج آزمون آکوستیک امیشن، وجود خوردگی در برخی از صفحات موجود در کف این مخزن مشهود است. مقایسة نتایج حاصل با سایر روش‌های غیرمخرب ازمون مخزن، حاکی از همخوانی خوب ازمون آکوستیک امیشن در مخزن مورد مطالعه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


[1] Carpinteri, Alberto, Giuseppe Lacidogna, Acoustic Emission and Critical Phenomena: From Structural Mechanics to Geophysics, Leiden: CRC Press/Blackman, 2008.
[2] حسین، حیدری. "بررسی خوردگی تحت تنش به‌کمک سیگنال آکوستیک امیشن"، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تابستان 1386.
[3] Khairi Bin Ghazali, Muhammad. “A Study of Pipe Leak Source Location Using Single Channel Acoustic Emission System”, Bachelor diss., University Malaysia Pahang, 2010.
[4] LTP / SVE, Non Destructive Testing and Inspection Manual, Denmark: Rambøll Denmark A/S, 2006.
[5] Manindra, Kaphle, "Analysis of Acoustic Emission Data For Accurate Damage Assessment For Structural Health Monitoring Applications", PhD diss., Queensland University of Technology, 2012.
[6] Reginald Hardy, H., Jr. Acoustic Emission / Micro seismic Activity, Pennsylvania: A.A. Blackman Publishers, 2005, Vol. 1, p. 108.
[7] Sun Liying, Li Yibo. "Investigation on Sensor Array in Large Vertical Storage Tank Bottom Inspection Using AE Methods", Control and Decision Conference (CCDC), Mianyang, China, 2838 - 2842, 23-25 May, 2011.
[8] Sun Liying, Li Yibo. “Review of On-line Defects Detection Technique for Above Ground Storage Tank Floor Monitoring”, Proceedings of the 8th World Congress on Intelligent Control and Automation, Jinan, China, July 6-9, 2010.
[9] Nivesrangsan, P., Steel, J.A. Reuben, R.L. "Source location of acoustic emission in diesel engines", Proceedings of the 21st Mechanical Systems and Signal Processing, 1103-1114, 2007.
[10] Sun Liying, Li Yibo “Large Vertical Storage Tank Bottom Evaluation via Acoustic Emission Signal Analysis”, Proceedings of the 23rd Chinese Control and Decision Conference (CCDC), Mianyang, China, May 2011.