طراحی و بهینه‌سازی شاسی فضایی برای یک خودروی هدایت‌خودکار چندمنظوره

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

2 استادیار بخش مهندسی مکانیک دانشکدة فنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

چکیده

در این مقاله به طراحی شاسی فضایی قابل مونتاژ برای یک نمونه خودروی هدایت‌خودکار چندمنظوره[i] پرداخته شده است. پس از تعیین شکل هندسی شاسی، با شبیه‌سازی بارگذاری اعمالی که شامل حمل قطعات و بار یدک می‌باشد، شاسی در نرم‌افزار انسیس[ii] تحت بهینه‌سازی قرار گرفته و قطرهای داخلی و خارجی مقاطع لوله‌ها با توجه به ضریب اطمینان مجاز طراحی و با هدف کاهش وزن و قرارگیری تنش‌ها و تغییرمکان‌های سازه در محدودة مجاز حاصل شدند. سپس مفصل طراحی‌شده در برابر بار استاتیکی و متغیر با زمان تحت تحلیل استاتیک و خستگی قرار گرفته است. در انتها شاسی طراحی‌شده از حیث هزینه ساخت و مواد اولیه بهینه خواهد بود.[i]. Automated Guided Vehicle (AGV)


[ii]. ANSYS®

کلیدواژه‌ها


[1] Kimball, Steven. “Advantages of focusing on stiffness in chassis design”, Machine Design Magazine, 1999, pp.45-47.
[2] Charlotte, A. Personal Guide to Automated Vehicle Systems, NC, 2004.
[3] Madenci, Erdugan. The Finite Element Method and Applications in Engineering Using ANSYS, Springer, 2005, pp.311-312.
[4] Budynas, Richard G. Shigley’s Mechanical Engineering Design, McGraw-Hill, 2001, pp.274-275.