فناوری بیوگاز و پیشنهادهایی عملی جهت توسعة آن از طریق آموزش هدفمند و برنامه‌ریزی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین‌المللی جلفا

2 استادیار دانشکدة مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین‌المللی جلفا

چکیده

انرژی حاصل از بیوگاز از جمله منابع تجدیدپذیری است که می‌تواند پاسخ‌گوی نیاز انرژی جوامع گوناگون باشد. امروزه معرفی بیوگاز و به‌کارگیری روش‌های نوین، سبب اقبال هرچه بیشتر مردم به این انرژی شده است. در این مقاله لزوم استفاده از بیوگاز و مشتقات آن، صرفة اقتصادی، نحوة استفاده و روش‌های موجود آن بیان و به توانمندی‌های زیست‌توده‌ای موجود در ایران اشاره شده است. همچنین با پیشنهاد طرح اجرایی در کشور، به ایده‌پردازی و ارائة موضوعات تحقیقی جدید برای پژوهشگران پرداخته شده است. در این مقاله، از روش‌های آماری و تحلیلی استفاده شده و از مشاهدات عینی، پرسشنامه‌ها و مصاحبه‌ها در روستاها و شهرهای هدف بهره گرفته شده است تا مهم‌ترین عوامل عدم استفاده از بیوگاز شناسایی شود و راه‌کارهایی چون گنجاندن رشتة بیو‌انرژی در مقطع متوسطه و تصویب رشته‌های دانشگاهی آن ارائه شود. در مجموع، این راهکارها دستاوردهایی چون حل مشکل بیکاری، توانمندسازی شهرداری‌ها و روستاییان، افزایش امید به زندگی در روستاها و جلوگیری از مهاجرت، توسعة کشاورزی و حفظ محیط زیست را درپی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


[1] یزدان داد، حسین، آزاده کریمی، ایمان فاتحی. "استفاده از انرژی نیروگاه بیوگاز مشهد در راستای حفاظت از محیط زیست." اولین کنفرانس بین‌المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، 1390.
[2] وزارت نیرو، پایگاه اینترنتی سازمان انرژی‌های نو ایران (سانا)، تاریخ دسترسی 24/05/1392.
[3] عمرانی، قاسمعلی. "روند توسعة بیوگاز در ایران و جهان." محیط‌شناسی، ش. 19. ص. 91.
[4] ایران آبادی، سایت خبری، تحلیلی و اطلاع رسانی توسعه روستایی و کشاورزی ایران، تاریخ دسترسی 24/05/1392.
[5] عمرانی، قاسمعلی. "بیوگاز یکی از روش‌های ساده برای کنترل آلودگی‌های محیط زیست، تهیة کود بهداشتی و تأمین انرژی." محیط‌شناسی، ش. 12. 1363، ص. 9.
[6] گزارش چهارم سازمان انرژی‌های نو ایران، انرژی زیست‌توده 1، قابل دسترسی در وبگاه:
www.suna.org.ir/sina_content/media/image/2012/10/1734_orig.pdf
[7] سرتیپی‌پور، محسن. "فواید و آثار زیست محیطی کالبدی کاربرد بهینة زیست‌توده در روستاها." علوم محیطی، س. هفتم، ش. 1، ص. 123، 1388.
[8] خردمند، سعیده، ایوب کریمی جشنی، پرویز منجمی. "تصفیة بی‌هوازی شیرابه محل دفن زبالة شهری؛ مطالعه موردی شیرابة شهر شیراز." مجلة آب و فاضلاب، ش. 4، ص. 82، 1388.
[9] شکوه علیرضا، ادوین صفری، سیدحسین هاشمی، تقی عبادی. "مقایسه میان تصفیه‌پذیری بی‌هوازی شیرابة حاصل از محل دفن زبالة شهری حاوی سوبسترای کل و محلول." نشریه علوم و تکنولوژی محیط زیست. دوره یازدهم ش. 1، 1386.
[10] ذوقی محمدجواد، آریامن قویدل. "پیش‌بینی درصد متان موجود در گاز مراکز دفن زباله با استفاده از شبکة عصبی مصنوعی." مجله سلامت و محیط. دوره دوم، ش. 2، تابستان 1388.