بررسی علل خرابی ریشه‌ای در یاتاقان‌ها به‌کمک روش‌های پایش وضعیت

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران

2 عضو هیئت علمی دانشکدة مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

معمولاً در بیشتر سیستم‌های مکانیکی جهت تعلیق محورهای دوار از یاتاقان‌ استفاده می‌شود. تاکنون روش‌های متنوعی برای پایش وضعیت این دسته از ادوات مکانیکی به‌منظور اطمینان از صحت عملکرد و پیش‌گیری از واردآمدن صدمات جبران‌ناپذیر به آنها به‌کار گرفته شده است. در این میان، آنالیز ارتعاشات و آکوستیک امیژن از جمله پرکاربردترین و دقیق‌ترین روش‌های پایش وضعیت محسوب می‌شوند. در این مقاله به بررسی این فناوری در یاتاقان‌های صنعتی پرداخته شده است. به‌طوری‌که با استفاده از تحلیل داده‌ها می‌توان اندازة عیب و موقعیت آن روی قطعه را پیش‌بینی کرد تا تصمیمات لازم جهت تعمیر یا تعویض یاتاقان اتخاذ گردد.

کلیدواژه‌ها


[1] Elforjani, M. “Condition Monitoring of Slow Speed Rotating Using Acoustic Emission Technology.” PhD diss., Cranfield University, 2010.
[2] Hoeprich, M.R. “Rolling Element Bearing Fatigue Damage Propagation.” Trans ASME J Tribol 114 (1992): 328-33.
[3] Kotzalas, M.N. T.A. Harris. “Fatigue Failure Progression in Ball Bearing.” J Tribol 123 (2001): 238-42.
[4] Elforjani, M. D. Mba. “Natural Mechanical Degradation of Measurements in Slow Speed Bearings.” Engineering Failure Analysis 16 (2009): 521-32.
[5] Kilundu, B. X. Chiementin, J. Duez, D. Mba. “Cyclostationarity of Acoustic Emission for Monitoring Bearing Defects.” Mechanical Systems & Signal Processing 25 (2011): 2061-72.
[6] Tuncay, Karacy, Nizami, Akturk. “Experimental Diagnosis of Ball Bearing Using Statistical and Spectral Methods.” Tribology International 42 (2008): 836-43.
[7] Lihui, W., X.G. Robert, D.T. Pham. Condition Monitoring and Control for Intelligent Manufacturing, Springer, 2006.
[8] AL-Ghand, A.M, D. Mba. “A Comparative Experimental Study on the Use of Acoustic Emission and Vibration Analysis for Bearing Defect Identification and Estimation of Defect Size.” Mechanical Systems and Signal Processing 20 (2006): 1537-71.