بررسی عملکرد سیستم‌های نوین تولید توان بر پایة پیل‌های سوختی دمابالا

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار مجتمع دانشگاهی هوافضا دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 استادیار، گروه مهندسی مکانیک دانشگاه اصفهان

چکیده

افزایش روزافزون جمعیت و روبه زوال رفتن سوخت‌های فسیلی از یکسو، و  وسعت آلودگی برجای مانده از این منابع انرژی از سویی دیگر، بشر را بر آن داشته که به فکر منابع انرژی دیگری باشد. امروزه پیل‌های سوختی به‌عنوان یک فناوری جدید در تولید توان محسوب می‌شوند که در میان آنها پیل سوختی دمابالا به‌خاطر بازدهی بسیار بالا، عدم آلایندگی محیط زیست، تولید همزمان الکتریسیته و حرارت، قابلیت استفاده از سوخت‌های متنوع و توانایی ترکیب با سیستم‌های تولید توان دیگر مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. قابلیت این نوع از پیل‌های سوختی در ترکیب با سیستم‌های تولید همزمان سبب شده است که سیستم‌های هیبریدی حاصل به‌عنوان منابع تولید توان جدید مدنظر باشند. با توجه به بازدهی بالای این نوع از سیستم‌های هیبریدی و همچنین نظر به کاهش میزان آلایندگی، سیستم‌های مذکور تأثیر به‌سزایی در نحوة تولید توان را در آینده‌ای نه‌چندان دور ایفا خواهند کرد. هدف از ارائة این مقاله معرفی انواع سیستم‌های هیبریدی حاصل از ترکیب پیل‌های سوختی دمابالا با سیستم‌های تولید توان و بررسی عملکرد آنها در قالب یک سیستم تولید توان نوین است.

کلیدواژه‌ها


[1] Williams, M. C., Fuel Cell Handbook, U.S. Department of Energy, Virginia, 2002.
[2] Brouwer, J., Hybrid Gas Turbine Fuel Cell Systems, National Fuel Cell Research Center, University of California, http://www.nfcrc.uci.edu (accessed June 14, 2014)
[3] پیرکندی جاماسب، قاسمی، حامدی. "معرفی سیستم­های هیبریدی توربین گاز و پیل سوختی اکسید جامد جهت تامین انرژیمهندسی مکانیک، س. 19، ش. 74، 1389.
[4] Zhang, X., Chan, S.H., Li, G., Ho, H.K., Li, J. and Feng, Z., A review of integration strategies for solid oxide fuel cells, Journal of Power Sources, Vol.195, pp.685-702, 2010.
[5] Singhal, S.C, Advances in solid oxide fuel cells, Journal of Solid State Ionic, Vol.135, pp.305-313, 2000.
[6] Sammes, N., Smirnova, A. and Vasylyev,O., Fuel Cell Technologies: State and Perspectives, Springer, 2005.
[7] Bove, R. and Ubertini, S., Modeling Solid Oxide Fuel Cells, Methods, Procedures and Techniques , Springer Netherlands Publisher, 2008. [8] George T. Lee. and Frederick A. Sudhoff., Fuel cell/gas turbine system performance studies, Fuel Cells ‘96 Review Meeting, Morgantown, West Virginia, August 20-21, DOE/METC/C-97/7278, 1996.