مقدمه‌ای بر آسایش حرارتی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار بخش مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

از جمله نیازهای مهم محیطی، نگه‌داری شرایط آسایش حرارتی برای ساکنان است. این عامل اثر مستقیمی بر سلامت، میزان بهره‌وری و روحیة افراد دارد. از سوی دیگر، ارزیابی آسایش حرارتی،‌ فرایندی آگاهانه و دشوار است و مستلزم آگاهی از عوامل بسیاری چون شاخص‌های فیزیکی،‌ فیزیولوژیکی،‌ ذهنی، روانشناختی و عوامل دیگر می‌باشد. برای برآورد شرایط آسایش حرارتی دو روش تطبیقی و توازن حرارتی وجود دارد. در این مقاله توضیحاتی کلی دربارة مفاهیم آسایش حرارتی، پایه و اساس فیزیولوژیکی تنظیم دمای بدن انسان، روش تطبیقی و روش توازن حرارتی آسایش حرارتی مطرح شده و دیاگرام‌های آسایش حرارتی استاندارد انجمن مهندسی گرما، سرما و تهویه مطبوع امریکا[i] معرفی شده است.[i]. American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), https://www.ashrae.org (accessed October 5, 2014)

کلیدواژه‌ها


[1] ANSI/ASHRAE Standard 55. Thermal Environment Conditions for Human Occupancy, 2004.
[2] استاندارد ملی ایران 14383: تعیین شاخصهای آسایش حرارتی PMVو PPDو معیارهای آسایش حرارتی موضعی، چاپ اول، تهران، 1390.
[3] Lin, Z, S. Deng. “A study on the thermal comfort in sleeping environments in the subtropics-developing a thermal comfort model for sleeping environments.” Journal of Building and Environment, 43, (2008):70–80,
[4] Ogbonna A.C., D.J. Harris. “Thermal comfort in sub-Saharan Africa: field study report in Jos–Nigeria.” Applied Energy, 85, (2008):1–11.
[5] Noe, D., T. Rene, N. Donatien. “Thermal Comfort: A Review Paper.” Journal of Renewable and Sustainable Energy Reviews, (2010):2626-2640.
[6] Gagge A.P., A.P. Fobelets, L.G. Berglund. “A standard predictive index of human response to the thermal environment.” ASHRAE Transactions; 92(2B) (1986): 709-31.
[7] معرفت، مهدی، امیر امیدوار. آسایش حرارتی: محاسبات و ملاحظات طراحی. تهران: یزدا، 1391.
[8] حیدری‌نژاد، قاسم. آسایش حرارتی. تهران: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 1388.
[9] معرفت، مهدی، امیر امیدوار. آسایش حرارتی (رهیافتی در بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان). تهران: کلید آموزش، 1387.
[10] Zingano B.W. “A discussion on thermal comfort with reference to bath water temperature to deduce a midpoint of the thermal comfort temperature zone”. Journal of Renewable Energy, 23 (2001):41-7.
[11] Stolwijk JAJ. “A mathematical model of physiological temperature regulation in man.” NASA contractor report, NASA CR-1855. Washington D.C., National aeronautics and space administrations, 1971.
 [12] Gordon R.G., “The response of a human temperature regulatory system model in the cold.” PhD Thesis, University of California, Santa Barbara, CA; 1974.