مقدمه‌ای بر بافتینگ و فلاتر واماندگی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

استادیار مهندسی مکانیک پژوهشکدة سامانه‌های فضانوردی، پژوهشگاه فضایی ایران

چکیده

از جمله پدیده‌های مطرح در حوزة دانش ائروالاستیسیته بافتینگ و فلاتر واماندگی است؛ پدیده‌هایی که تاکنون مورد توجه بسیار پژوهشگران بوده‌اند. هدف از ارائة این مقاله معرفی پدیده‌های مذکور و تشریح برخی از جنبه‌های مرتبط با آنهاست. برای این منظور، ابتدا به تاریخچه و تعریف بافتینگ پرداخته می‌شود. سپس حدود سرعت پروازی و زاویة حمله‌ای که در آن بافتینگ ممکن است رخ دهد، بررسی می‌گردد. در بخش بعد به تعریف پدیدة فلاتر واماندگی، مشخصه‌ها و روش‌های جلوگیری از آن پرداخته می‌شود و در نهایت، دربارة مرزهای بافتینگ و فلاتر واماندگی و پدیدة بافتینگ فلاتر - که در پرواز گذرصوت ایجاد می‌گردد - بحث و نتیجه‌گیری می‌شود.

کلیدواژه‌ها


[1] Bisplinghoff, R.L., H. Ashley. Principles of Aeroelasticity, John Wiley, 1962.
[2] Fung, Y.C., Introduction to the Theory of Aeroelasticity, Dover Publications, 2008.
[3] Anderson, J.D., Fundamentals of Aerodynamics, McGraw Hill, 2001.
[4] Hodges, D.H., G.A. Pierce. Introduction toStructural Dynamics and Aeroelasticity, Cambridge University Press, 2002.
[5] Dowell, E.H., E. Crawley, H. Curtiss, D. Peters, R. Scanlan, F. Sisto, A Modern Course in Aeroelasticity, 3rd Ed., Kluwer Academic Publishers, 1995.
[6] Theodorsen, T., “General Theory of Aerodynamical Instability and Mechanism of Flutter”, NACA Report 496, 1955.
[7] Dowell, E.H., J. Edwards, T. Strganac. “Nonlinear Aeroelasticity.” Journal of Aircraft, Vol. 40, No. 5, 2003, p. 857-874.