معرفی روشی نوین در اتصال فلزات به مواد مرکب

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

چکیده

در این مقاله، کاربرد روش عملیات سطحی جدیدی با نام حکاکی سطح[i] در سیستم اتصال جدید فلزات به مواد مرکب به نام اتصال درگیر یا کاملد[ii] ارزیابی و در ادامه میزان بهبود کارایی این نوع اتصال بررسی شده است. داده‌ها نشان می‌دهند که اتصال درگیر از شکست خط اتصال ناگهانی جلوگیری می‌کند و شکست تدریجی‌تر، با قابلیت شناسایی بیشتر را نسبت به اتصالات معمولی ایجاد می‌نماید. همچنین این نوع اتصال، بیش از دو برابر اتصالات معمولی انرژی جذب می‌کند.[i]. Surfi-Sculpt


[ii]. Comeld

کلیدواژه‌ها


[1] Hart-Smith, L., "Design of adhesively bonded joints," Elsevier Applied Science Publishers Ltd, Joining Fibre-Reinforced Plastics, 1987, pp. 271-311.
[2] Hart-Smith, L.J., Adhesive-bonded single-lap joints, Langley Research Center Hampton, VA, 1973.
[3] McMillan, J. "Bonded joints and preparation for bonding," NATOAGARD Lecture Series, vol. 102, 1979, p. 7.
[4] Molitor, P., V. Barron, T. Young, "Surface treatment of titanium for adhesive bonding to polymer composites: a review," International Journal of Adhesion and Adhesives, vol. 21, 2001, pp. 129-136.
[5] Collings, T. "Experimentally determined strength of mechanically fastened joints," Elsevier Applied Science Publishers Ltd, Joining Fibre-Reinforced Plastics, 1987, pp. 9-63.
[6] Tong, L., G.P. Steven, "Analysis and design of structural bonded joints," Univ. of Sydney, New South Wales (AU),1999.
[7] Tu, W., P. Wen, P. Hogg, F. Guild. "Optimisation of the protrusion geometry in Comeld™ joints," Composites Science and Technology, vol. 71, 2011, pp. 868-876.
[8] Zhang, H., W. Wen, H. Cui. "Study on the strength prediction model of Comeld composites joints," Composites Part B: Engineering, vol. 43, 2012, pp. 3310-3317.
[9] Parkes, P., R. Butler, J. Meyer, A. de Oliveira, "Static Strength of Metal-Composite Joints with Penetrative Reinforcement." Composite Structures, 2014.
[10] Smith, F., G. Wylde. "Comeld- an innovation in composite to metal joining." Welding and Cutting, vol. 4, 2005, p. 182.