کاربرد فناوری نانو در سامانه‌های تبدیل مستقیم انرژی

نوع مقاله : علمی ترویجی

چکیده

سوخت‌های فسیلی منابعی روبه زوال‌اند که جامعه و توسعة انسانی را در آینده‌ای نه‌چندان دور دچار کمبود سوخت خواهند ساخت. بنابراین روی‌آوردن به انرژی‌های نو امری ضروری می‌نماید. سامانه‌های تبدیل مستقیم انرژی مانند فتوولتائیک، پیل سوختی و ترموالکتریک جایگزین مناسبی برای سوخت‌های فسیلی می‌باشند. این سامانه‌ها به‌ترتیب انرژی‌های خورشیدی، شیمیایی و حرارتی را به‌طور مستقیم به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند. در همین راستا، با توجه به مزایای زیادی که در استفاده از این سامانه‌ها وجود دارد، همواره چالش‌هایی نیز بر سر راه تولید و استفاده از آنها خودنمایی کرده است. با استفاده از فناوری نانو می‌توان این سامانه‌ها را با بازده بالاتر و قیمت کمتر تولید نمود و استفاده از آنها را گسترش داد.

کلیدواژه‌ها


[1] Angrist, W. Direct Energy Conversion, Allyn and Beacon Inc, Toronto, 1967.
[2] Nozik, A. Nano structured and photo electro chemical systems for solar photon conversion, Imperial College Press, 2008.
[3] Tsaalakos, L. Nanotechnology for photovoltaics, Taylor and Francis Group, 2010.
[4] Fthenakism V. Third Generation Photovoltaics, InTech, 2012.
[5] Gasteiger, A., A. Lamm, Handbook of Fuel Cells – Fundamentals, John Wiley & Sons, 2010.
[6] Barber, F., PEM fuel cells: theory and Practice, Elsevier Academic Press, 2005.
[7] Zahid, F., R. Lake, Thermoelectric properties of Bi2Te3 atomic quintuple thin films, Applied Physics Letters. 2010.
[8] Rowe, D., Handbook of thermoelectric: Micro to Nano, CRC INC, 2006.