تولید سوخت زیستی بیودیزل

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه مراغه

چکیده

امروزه استفاده از موتورهای احتراق داخلی منجر به بهره‌برداری وسیع از منابع نفتی و اتمام سریع این منابع شده است. همچنین استفاده از منابع نفتی سبب افزایش گازهای گلخانه‌ای، تخریب لایة اوزون و آلودگی محیط زیست و اختلالات تنفسی در شهرهای بزرگ شده است. با ظهور این مشکلات، تحقیقات وسیعی برای یافتن سوخت‌های جایگزین مناسب در جهان انجام گرفته است. برای مثال از روغن‌های گیاهی به‌عنوان سوخت در موتورهای دیزل استفاده شده است. این روغن‌ها مشکلاتی چون پایین‌بودن کیفیت اشتعال دارند؛ برای جایگزین‌نمودن روغن گیاهی به‌عنوان سوخت در موتورهای دیزل باید برخی از خواص آن را اصلاح کرد. برای این منظور باید روغن گیاهی به سوخت بیودیزل تبدیل شود. برای تولید سوخت بیودیزل از روغن‌های گیاهی، روش‌های متنوعی وجود دارد. معمول‌ترین روش، روش ترانس استریفیکاسیون می‌باشد. در این روش روغن گیاهی طی مراحل آماده‌سازی، حل‌کردن کاتالیزور در الکل، واکنش ترانس استریفیکاسیون، تیتراسیون، بازیافت متانول اضافی، تفکیک گلیسیرین از بیودیزل و آب‌شویی و خالص‌سازی بیودیزل به سوخت بیودیزل تبدیل شود. در این مقاله مراحل گوناگون تولید سوخت بیودیزل از روغن گیاهی بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


[1] Abdoli, M.A., F. Mohammadi, B. Ghobadian, E. Fayyazi. “Effective Parameters on Biodiesel Production from Feather fat oil as a Cost- Effective Feedstock,” Int. J. Environ. Res., Vol.8, No.1, pp. 139-148, 2014.
[2] Alamu, O. J., T. A. Akintola, C. C. Enweremadu, A. E. Adeleke. “Characterization of Palm-Kernel oil biodiesl produced through NaoH-Catalysedtransesterification process,” Scientific Research and Essay, Vol.3, No.7, pp. 304-311, 2008.
[3] Alamu, O. J., O. Dehinbo, A. M. Sulaiman. “Production and Testing of Coconut Oil Biodiesel Fuel and its Blend.” Leonardo Journal of Scienees, Vol. 16, pp.95-104, 2010.
[4] Atadashi, I. M., M. K. Aroua, A. R. Abdul Aziz, N. M. N. Sulaiman. “The effects of water on biodiesel production and refining technologies: A review.” Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16, pp.3456-3470, 2012.
[5] Balat, M., H. Balat. “A critical review of bio-diesel as a Vehicular Fuel.” Energy conversion and Management. 49, pp. 2727-2741, 2008.
[6] Chheri, B., K. Chris Watts, M. Rafigul Islam. “Waste Cooking Oil as an Alternate Feedstock for Biodiesel Production.” Energies, 1, pp.3-18, 2008.
[7] Knote, G., K. Steidley. “A Comparison of Used Cooking oils: Avery Heterogenous Feedstock for Biodiesel.” Bioresurce Technology, 100, pp.5796-5801, 2009.
[8] Nwafor, O. M. I., G. Rice, A. I. Ogbonna. “Effect of Advanced Injection Timing on the Performance of Rapseed oil Diesel Engines.” Journal of Renewable Energy, 21, pp.433-444, 2000.
[9] Hossain, A. B. M. S., A. Nasrulhag Boyce, A. Salleh, S. Chandran. “Biodiesel Production from Waste Soybean Oil Biomass as Renewable Energy and Environmental Recycled Process,”Africa journal of Biotechnology, Vol. 9, No. 25, pp. 4233-4240, 2010.
[10] Hossain, A. B. M. S., A. N. Boyce. “Biodiesel Prodction from Waste Sunfloer Cooking oil as an environmental RecyclingProcess and Renewable Energy.” Bulgareian Journal of Agricultural Science, Vol. 15, No. 4, pp. 312-317, 2009.
[11] Fadhil, A.B., M. M. Dheyah, K. M. Ahmad, M. H. Yahya. “BiodieselProductin from Spent Fish Frying Oil, Oil Through Acid-Base Catalyzed Transesterification,” Pak. J. Anal. Environ. Chem. Vol. 13, No. 1, pp. 09-15, 2012.
[12] Ghaly, A.E., D. Dave, M. S. Brooks, S. Budge. “Production of Boidiesel by Enzymatic Transesterification: Review.” American Journal of Biochemistry and Biotechnology, Vol. 6, No. 2, pp. 57-76, 2010.
[13] Raja, S. A., D. S. R. Smart, C. L. Robert lee. “Biodiesel Production from jatropha oil and its characterization.” Research Journal of chemical Sciences, Vol. 1, No. 1, pp. 81-87, 2011.
[14] Gashaw, A., A. Teshita. “Production of biodiesel from Waste Cooking oil and factors affecting its formation: A review.” Intenationl Journal of Renewable and Custainable Energy, Vol. 3, No. 5, pp. 92-98, 2014.
[15] Thanh, L., K. Okitsu, L. Boi, Y. Maeda, “Catalytic Technologies for Biodiesel Fuel Production and Utilization of Glycerol: A Review.” Catalysts, Vol. 2, pp. 191-222, 2012.
[16] Patil, D., V. Gude, H. Reddy, T. Muppaneni, S. Deng. “Biodiesel Production from Waste Cooking Oil Using Sulfuric Acid and Microwave Irradiaton Process.” Journal of Environmental Protection, 3, pp. 107-113, 2012.