مروری بر لوله‌های حرارتی و نقش نانوسیالات در افزایش انتقال حرارت در آنها

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانش‌آموختة کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

2 استادیار دانشکدة مهندسی مکانیک دانشگاه رازی کرمانشاه

3 استادیاردانشکدة فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

چکیده

لوله‌های حرارتی از جمله وسائل انتقال حرارت‌اند که می‌توانند حرارت را از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر منتقل کنند. نانوسیال نیز نوعی از سیال است که در آن نانوذرات در یک سیال پایه ترکیب شده باشد. اساساً لوله‌های حرارتی از چند قسمت تشکیل شده‌اند که سیال عامل یکی از اجزای تشکیل‌دهندة آنهاست. در این مقاله ساختار تشکیل‌دهندة لوله‌های حرارتی و نحوة عملکرد آنها بیان شده است. همچنین تأثیر خواص سیال عامل و استفاده از نانوسیالات در عملکرد حرارتی لوله‌های حرارتی بررسی و به برخی از مطالعات انجام‌شده در این زمینه اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


[1] Reoy, D., P. Kew. “Heat Pipes Theory, Design and Applications”, 5th ed., Oxford: Botherworth- Heineman Publications, 2006.
[2] Mochizochi, M., T. Nguyen, K. Moshiko, Y. Saito, T. Nguyen, W. Vijit, “A Reveiw of Heat Pipe Application Including New Opportunities.” Frontier in Heat Pipes (FHP), 2011, pp.1-15
[3] Senthilkumar, R, S. Vaidyanathan, B. Sivaraman. “Performance analysis of heat pipe using copper nanofluid with aqueuos solution of n-Butanol.” World Academy of Science, Engineering and Technology, 74, 2011, pp. 971-976.
[4] Das, S.K, S.U.S. Choi, W. Yu, T. Prodeep. Nanofluid Science and Technology, New Jersey: John wiley & sons Inc, 2008.
[5] Choi S.U.S. “Enhancing thermal conductivity of fluids with nanoparticles”, ASME FED, 231, 1995, pp. 99-105.
[6] Shafahi, M., V. Bianco, K. Vafai, O. Manca. “An investigation of the thermal performance of cylindrical heat pipes.” International Journal of Heat and Mass Transfer, 53, 2010, pp. 376-383.
[7] Qu, J, H. Wu. “Thermal performance comparison of oscillating heat pipes with SiO2 /water and Al2O3/water nanofluids.” International Journal of Thermal Science, 50, 2011, pp. 1954-1962.
[8] Wang, P.Y., X.J. Chen, Z.H. Liu, Y.P. Liu, “Application of nanofluid in an inclined mesh wicked heat pipes.” Thermochimica Acta, 539, 2012, pp. 100-108.
[9] Hajian, R., M. Layeghi, K. Abbaspour Sani. “Experimental study of nanofluid effects on the thermal performance with response time of heat pipe.” Energy Conversion and Management, 56, 2012, pp. 63-68.
[10] Mirshahi, H., R. Rahimi. “Experimental study on the effect of heat loads, fill ratio and extra volume on performance of a partial-vacuumed thermosyphon.” Iranian Journal of Chemical Engineering, 2009, pp. 15-26.
[11] Sarmasti Emami, M.R, S.H. Noei, M. Khoshnoodi. “Effect of aspect ratio and filling ratio on thermal performance of an inclined two-phase closed thermosyphon.” Iranian Journal of Science & Technology, Transaction B, Engineering, 32:B1, 2008, pp. 39-51.
[12] Mousa M.G. “Effect of nanofluid concentration on the thermal performance of circular heat pipe.” Ain Shams Engineering Journal, 2011, pp. 39-51.
[13] Huminic, G, A. Huminic, I. Morjan, F. Dumitrache. “Experimental study of the thermal performance of thermosyphon heat pipe using iron oxide nanoparticles.” Int J of Heat and Mass Transfer, 2011, pp. 656-661.
[14] Han, W.S, S. H. RHI. “Thermal characteristics of grooved heat pipe with hybrid nanofluids.” Thermal Science, 2011, pp. 195-206.