بررسی مشخصه‌های تئوری و تجربی انواع پیشرانه‌های جامد موتورهای راکتی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شیراز

2 دانشیار دانشکدة مهندسی مکانیک و هوافضا دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده

در طراحی سامانه‌های پرتاب پیشرانة جامد (سوخت جامد) پارامترهای عملکردی متعددی دخیل است. در این میان، از جمله مهمترین مسائل طراحی موتورهای راکتی و موشکی پیشرانة جامد، بررسی مشخصه و نوع مادة پیشران است. شناخت جامع این مشخصه‌ها به لحاظ تئوری و تجربی جلوة کاملی به کل سامانه می‌بخشد. خواص فیزیکی و مکانیکی پیشرانه‌ها، روابط و مشخصه‌های موادی پیشرانه‌ها به‌همراه نحوة تحلیل در مشخصه‌های گرمایی و احتراق مادة پرانرژی رویکرد این مقاله است. در این رهگذر، بیشتر خواص بیان‌شده خود را در پارامتر نرخ سوزش نشان می‌دهند که به‌ اندازه‌گیری آن با روش‌های تجربی و تئوری پرداخته شده است. با تمام این اوصاف هدف مورد نظر و نوع مادة پیشرانه در تمام مراحل طراحی و تحلیل موتورهای پیشران جامد دخیل خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


 
[1] Fleeman, Tactical Missile Design, AIAA, 2001.
[2] William P. Sampson, Development Of a 100% Solid Propellant Based Gas Generator Fire Suppression System, ATK Launch Systems, Brigham City, UT 84302, 2002.
[3] فولادی، نوربخش، احمد زین‌العابدینی. اصول طراحی سامانه­های پیشرانش سوخت جامد، تهران: دانشگاه صنعتی مالک اشتر، 1389.
[4] مؤمنیان، حسین. شیمی مواد منفجره، تهران: دانشگاه جامع امام حسین(ع)، 1389.
[5] Zalewski, Robert, Tomasz wolszakiewicz. "Analysis of Uniaxial Tensile Tests for Homogeneous Solid Propellants under Various Loading Conditions." Central European Journal of Energetic Materials, 2011.
[6] Sutton, G.P., Rocket Propulsion Element, John Wiley & Sons, 1992.
[7] Solid Propellant Grain Structural integrity Analysis, NASA space vehicle design criteria (chemical propulsion), June 1973.
[8] NASA, “Solid Propellant Selection and Characterization”, NASA SP-8064, June 1971.
[9] Meyer. R. Explosives. VCH Verlag Chemie, Weinheim, 1977.
[10] Naminosuke Kubota, Propellants and Explosives: Thermochemical Aspects of Combustion. Wiley-VCH Verlage, 2002.
[11] Kuo, Kenneth K., Ragini Acharya, Applications of Turbulent and Multiphase Combustion, John Wiley & Sons Inc, 2012.
[12] Song, Sung-Jin, Hak-Joon Kim. "Measurement of solid propellant burning rates by analysis of ultrasonic full waveforms." Journal of Mechanical Science and Technology 23, 2009.