ماهواره های دانشجویی کن ست و کیوب ست

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی هوافضا دانشکدةعلوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مهندسی هوافضا دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار گروه مهندسی هوافضا دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این مقاله، ماهواره‌های کن‌ست و کیوب‌ست، به‌عنوان دو فعالیت فضایی - دانشگاهی، به انضمام مأموریت‌ها و کاربردهای آنها به اجمال بررسی شده است. برای این منظور به روند طراحی، امکانات و تجهیزات مورد نیاز، هزینه‌ها، استانداردها، مسابقات و شرکت‌های فعال در این زمینه اشاره شده ‌است. سپس طراحی و ساخت کن‌ست و کیوب‌ست با توجه به جرم اندک و هزینة ناچیز پرتاب، سادگی و سهولت ساخت، ماژولار بودن و سرعت اجرا از یک دهه پیش و با ظهور فناوری میکروالکترومکانیک و نانوالکترومکانیک در دانشگاه‌ها با اهداف آموزشی آغاز شده‌ و با افزایش سرمایه‌گذاری به‌سمت اهداف کاربردی و تجاری روبه گسترش است. دانشجویان در دو فعالیت کن‌ست و کیوب‌ست در چرخه‌ای کامل از طراحی، ساخت، پرتاب و بهره‌برداری از یک ماهواره قرار گرفته و با کسب دانش سیستمی طراحی ماهواره، تجربة کار گروهی، فعالیت میان‌رشته‌ای و بهره‌برداری از ماهوارة پرتاب‌شده، تجربة ارزشمندی از یک پروژة فضایی را در زمانی کوتاه کسب می‌کنند. این دو پروژه می‌تواند در آموزش مهندسی و تربیت مهندسان، که یکی از چالش‌های حاضر نظام آموزش عالی کشور است، سهم به‌سزایی داشته باشد. بررسی حاضر، که در ابعاد مختلفی انجام شده‌ است، سعی در ترغیب دانشجویان و مدیران مربوطه در گسترش این دو فعالیت فضایی در کشور دارد.

کلیدواژه‌ها


[1] Fortescue, Peter, Graham Swinerd, John Stark, Spacecraft Systems Engineering, John Wiley & Sons, 2011.
[2] Larson, Wiley J., James Richard Wertz, Space Mission Analysis and Design, Microcosm, Torrance, CA (US), 1992.
[3] Can Satellite (CanSat), Design Manual, University Space Engineering Consortium-Japan (UNISEC), November 2011.
[4] Wang, T., J. Grande. “The First European Cansat Competition for High School Students.” In 20th Symposium on European Rocket and Balloon Programmes and Related Research, 2011, pp. 285-290.
[5] Ley, Wilfried, Klaus Wittmann, Willi Hallmann, Handbook of Space Technology, John Wiley & Sons, 2009.
[6] Gill, E., P. Sundaramoorthy, J. Bouwmeester, B. Zandbergen, R. Reinhard. “Formation Flying within a Constellation of Nano-Satellites: The Qb50 Mission.” Acta Astronautica, 2013, pp. 110-117.
[7] Berman, J., T. Berman, T. Billheimer, E. Buckner, S. Hood, C. Neas. Cansat Competition, 2007.
[8] کوثری، امیررضا. وحید بهلوری. "طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه سنجش از دور جوی با قابلیت بازیابی"، بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران، 1392.
[9] جلالی نائینی، سید حمید، وحید بهلوری، "ماهواره­های دانشجویی کن­ست و کیوب­ست"، سخنرانی علمی، دانشگاه تربیت مدرس، 1392.
[10] غضنفری­نیا، سجاد. محمدرضا سیمرد، سحر بختیاری، مهسا طاهران. ”مروری بر مسابقات کن­ست ایران“، دوازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، 1391.
[11] Nielsen, J., F. Dalsgaard, J. Abildgaard Larsen, J. D. Grunnet, M. N. Kragelund, A. Michelsen, K. K. Sørensen. “Aausat-Ii, a Danish Student Satellite.” ISAS Nyusu, 2009.
[12] Wells, J., L. Stras, T. Jeans. “Canada’s Smallest Satellite: The Canadian Advanced Nanospace Experiment (Canx-1).” 2002.
[13] Rankin, D., D. Kekez, R.E. Zee, F.M. Pranajaya, D. Foisy, M. Beattie. “The Canx-2 nanosatellite: expanding the science abilities of an anosatellites.” Acta Astronautica, 2005, pp. 167-174.
[14] Funase, R., E. Takei, Y. Nakamura, M. Nagai, A. Enokuchi, C. Yuliang, K. Nakada, Y. Nojiri, F. Sasaki, T. Funane. “Technology Demonstration on University of Tokyo's Pico-Satellite “Xi-V” and Its Effective Operation Result Using Ground Station Network.” Acta Astronautica, 2007, pp. 707-711.
[15] Lee, S., A. Hutputanasin, A. Toorian, W. Lan, R. Munakata. “Cubesat Design Specification.” The CubeSat Program, 2009, pp. 22.
[16] Nason, I., J. Puig-Suari and R. Twiggs. “Development of a Family of Picosatellite Deployers Based on the Cubesat Standard.” In Aerospace Conference Proceedings, 2002.