تعیین هوادهی کولر آبی برمبنای سنجش میزان آب مصرفی

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشکدة مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

معمولاً میزان هوادهی کولرهای آبی برحسب فوت مکعب بر دقیقه محاسبه می‌شود و سازندگان کولر، میزان هوادهی محصول تولیدی را روی پلاک مشخصات آن حک و به بدنه نصب می‌کنند. این در حالی است که در آزمایشگاه‌های استاندارد، هوادهی کولر اندازه‌گیری و بدین طریق ادعای سازنده ارزیابی می‌شود. روش مرسوم در تعیین هوادهی کولر آبی، تعیین سرعت متوسط هوا در کانال است. چنان‌چه این سرعت در سطح مقطع کانال ضرب شود، هوادهی کولر به‌دست می‌آید. این مقاله درپی ارائة روشی نو برای تعیین هوادهی کولر است. اساس کار برمبنای رابطه‌ای است که بین هوادهی کولر و میزان آب مصرفی برقرار می‌شود. بدین‌صورت که اگر دور کولر، از کند به تند تغییر کند، آب مصرفی نیز افزایش می‌یابد و بدین ترتیب از روی سنجش میزان آب مصرفی، هوادهی کولر تعیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها


[1] ANSI/ASHRAE 51-1999: Laboratory Methods of Testing Fans for Aerodynamic Performance Rating, 1999.
[2] Van Wylen, G., R. Sonntag, C. Borgnakke, Fundamentals of classical thermodynamics, John wiley and sons, 4th edition, 1994.
[3] AMCA 210-07: Wind tunnel for fan performance testing.
[4] ISO 5801: Industrial fans performance testing using standardized airways.