مروری بر آشکارسازهای فروسرخ

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز

2 دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز

چکیده

امروزه با پیشرفت دانش و فناوری، بهره‌گیری از تجهیزات جدید و پیشرفته برای ارتقای سطح زندگی و همچنین توسعة صنعتی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله تجهیزات پیشرفتة امروزی دوربین‌های مادون قرمز است. با استفاده از این تجهیز و با عنایت به پرتو فروسرخ ساطع‌شده از اجسام می‌توان توزیع دمای سطح جسم یا تفاوت دمای جسم با محیط را با دقت خوبی اندازه‌گیری کرد. وجود یک آشکارساز حساس به پرتوهای فروسرخ در یک دوربین مادون قرمز امکان تبدیل پرتو فروسرخ دریافتی به سیگنال الکتریکی را فراهم می‌سازد و اطلاعاتی در خصوص شرایط حرارتی جسم را به کاربر ارائه می‌نماید. در این مقاله سعی شده است پس از بیان خصوصیات پرتوهای فروسرخ، انواع آشکارسازهای مورد استفاده در این دوربین‌ها معرفی شود. همچنین پارامترهای مؤثر بر عملکرد آشکارساز نیز بیان و جدیدترین موارد استفاده از دوربین‌های فروسرخ عنوان می‌گردد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که با توجه به آخرین فناوری‌های مورد استفاده در آشکارسازهای فروسرخ، هم‌اکنون از روش ترموگرافی فروسرخ در صنایع گوناگون از جمله صنعت ساختمان، خودروسازی، پتروشیمی، برق و صنایع هوافضا و پزشکی به‌طور گسترده‌ای استفاده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


[1] Vollmer, M., K. Mollmann, Infrared Thermal Imaging. Weinheim, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co., 2010.
[2] Self-made information by NASA.
[3] Henini, M., M. Razeghi, Handbook of Infrared Detection Technologies, Oxford: Elsevier Advanced Technology, 2002.
[3] DeWitt, D.P., G. D. Nutter, Theory and Practice of Radiation Thermometry, John Wiley & Sons, 1988.
[4] Edward D. P., Handbook of Optical Constants of Solids. Boston, Academic Press, 1985. Vol. 1. (1)
[5] Headquarters of U.S. Army, Engineering Design Handbook, Infrared Military System, Washington: ACM Pamphlet, 1970.
[6] Predmesky, R., T. Ruane. Using infrared cameras for process control Inframation, Proceeding vol. 2, 2004.
[7] Diakides, N. A., J. D. Bronzino, Medical Infrared Imaging. Boca Raton, CRC Press, 2008.