کاربرد دی. ان. ای. در مهندسی مکانیک

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشکده فنی دانشگاه تهران، تهران

2 استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشکده فنی دانشگاه تهران، تهران

3 دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مکانیک، دانشکده فنی دانشگاه تهران، تهران

چکیده

طی سالیان اخیر، دانشمندان و صاحب‌نظران حوزة نانوفناوری با شناسایی مولکول‌های دی. ان. ای. از خواص این مواد برای ایجاد نانوساختارها استفاده کرده‌اند. امروزه ماشین‌های مولکولی ساخته‌شده بر پایة دی. ان. ای. و استفاده از نانو ساختارهای دی. ان. ای. به‌عنوان شناساگرهای زیستی، دو زیرمجموعة بزرگ از تحقیقات در حوزة نانوفناوری در مهندسی دی. ان. ای. می‌باشند. بسیاری از دانشمندان عرصة زیست‌فناوری امیدوارند بتوانند با تغییر توالی و چیدمان مناسب دی. ان. ای. کارایی ساختارهای به‌وجود آمده برمبنای دی. ان. ای. را بهبود ببخشند. در این مقاله بخشی از پیشرفت‌های اخیر در حوزة نانوالکترومکانیک مرتبط با ساختارهای زیستی دی. ان. ای. مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها


[1] Cohen, Y. B., BIOMIMETICS Biologically Inspired Technologies, Taylor & Francis, 2006.
[2] Marko, J. F., S. Cocco. “The micromechanics of DNA.” Physics World, 16, 2003, pp.37-41.
[3] Fan, Ch., DNA Nanotechnology: From Structure to Function, Springer, New York, 2013.
[4] Liedl, T., T. L. Sobey, F. C. Simmel. “DNA-based nanodevices.” Nano Today. 2(2), 2007, pp.36-41.
[5] Chao, J., D. Zhu, Y. Zhang, L. Wang, C. Fan. “DNA nanotechnology-enabled biosensors.” Biosensors and Bioelectronics, 76, 2016, pp.68-79.
[6] Travers, A. A., J. M. T. Thompson, “An introduction to the mechanics of DNA.” Philosophical Transactions of the Royal Society of London A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 362(1820), 2004, pp.1265-1279.
[7] Bryant, Z., F. C. Oberstrass, A. Basu. “Recent developments in single-molecule DNA mechanics.” Current opinion in structural biology, 22(3), 2012, pp.304-312.
[8] Niemeyer, C. M. “Functional devices from DNA and proteins.” Nano Today, 2(2), 2007, pp.42-52.
[9] Seeman, N. C. “DNA engineering and its application to nanotechnology.” Trends in biotechnology, 17(11), 1999, pp.437-443.
[10] Hamdi, M. A. Ferreira. “DNA nanorobotics.” Microelectronics Journal, 39(8), 2008, pp.1051-1059.
[11] Perret, G., P. Ginet, M. C. Tarhan, A. Baccouche, T. Lacornerie, M. Kumemura, L. Jalabert, F. Cleri, E. F. Lartigau, B. J. Kim, S. L. Karsten. “Nano systems and devices for applications in biology and nanotechnology.” Solid-State Electronics, 115, 2016, pp.66-73.
[12] Teles, F. R. R., L. P. Fonseca. “Trends in DNA biosensors.” Talanta, 77(2), 2008, pp.606-623.
[13] Carrascosa, L. G., M. Moreno, M. Álvarez, L. M. Lechuga. “Nanomechanical biosensors: a new sensing tool.” TrAC Trends in Analytical Chemistry, 25(3), 2006, pp.196-206.
[14] Yevdokimov, Y. M., V. I. Salyanov, S. G. Skuridin, Nanostructures and Nanoconstructions based on DNA, CRC Press, 2012.