چیستی تولید چابک و راه‌کارهای استقرار آن در مجموعه‌های صنعتی بزرگ

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس مهندسی مکانیک، معاونت طرح و برنامه، شرکت تولید خودرو سایپا کاشان، کاشان

2 کارشناس مهندسی صنایع، معاونت طرح و برنامه، شرکت تولید خودرو سایپا کاشان، کاشان

چکیده

امروزه شرکت‌ها و سازمان‌های تولیدی، با توجه به وضعیت رقابتی خود، به‌منظور پاسخگویی به چالش‌های موجود در بازار جهانی ناگزیر از انجام عکس‌العمل‌های به‌موقع‌اند. طی سالیان گذشته، حوزة تولید تحولات شگرفی را تجربه کرده است: در برهه‌ای از زمان تولید دستی و پس از آن ظهور و بروز تولید انبوه، در فعالیت‌های چشمگیر هنری فورد، تنها گوشه‌ای از تاریخ صنعت تولید است. در گذر از تولید انبوه به تولید ناب و پس از آن تولید چابک با پارادیمی جدید روبرو می‌شویم که شالوده‌های اصلی و اساسی صنعت تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، هر بنگاه تولیدی باید توان تولید همزمان محصولات متفاوت، طراحی مجدد محصولات، تغییر فرایندهای تولید و پاسخگویی نسبت به تغییرات را داشته باشد. در صورت داشتن چنین ظرفیت‌هایی بنگاه تولیدی چابک خواهد بود. تولید چابک و مفهوم چابکی نشان‌دهندة توانایی سازندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات برای تلاش به‌منظور رویارویی با تغییرات مداوم و پیش‌بینی نشده است. در این مقاله، نخست مفاهیمی همچون تولید ناب و چابک مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از آن راه‌کارهای استقرار این استراتژی در هر مجموعة صنعتی بزرگ از طریق معرفی توانمندسازهای علمی و عملی ممکن معرفی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


[1] Maskell, B., "The age of agile manufacturing." SCM: An International Journal, 6 (1), 2001, pp. 5-11
[2] Power, D. J., A. S. Sohal, S. U. Rahman. “Critical success factors in agile supply chain." International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 31, 2001, pp. 247-265.
[3] Abdel-Malek, L., S. K. Das, C. Wolf. "Design and implementation of flexible manufacturing solutions in agile enterprises.” International Journal of Agile Management Systems, Vol. 2, No. 3, 2000, pp. 187-195.
[4] جعفرنژاد، احمد. مدیریت تولید و عملیات نوین، تهران: دانشگاه تهران، 1385.
[5] Goldman, S. L., R. N. Nagel, K. Preiss, R. Dove. Iacocca Institute: 21st Century Manufacturing Enterprise Strategy, An Industry Led View, vol. 1-2, Iacocca Institute, Bethlehem, PA, 1991.
[6] Hasan, M. A., R. Shankar, J. Sarkis, J. "A study of barriers to agile manufacturing." Int. J. Agile Systems and Management, Vol. 2, No. 1, 2007, pp.1-22.
[7] Kidd, P. T. "Agile manufacturing: a strategy for the 21st century." IEE Colloquium, 74, 6IEE, England: 1996.
[8] Robertson, M., C. Jones. "Application of Lean Production Manufacturing conceepts in a Telecommunication Enviroments." International Journal of Agile Manegement Systems, Vol. 1, No. 1, 1999, pp. 14-16.
[9] Kasarda, J. D. D. A. Rondinelli. "Innovative Infrastructures for Agile Manufactirers." Sloan Management Review, winter 1998, pp. 73-82.
[10] Parkinson, S. “Agile manufacturing.” Work Study, Vol. 48, No. 4, 1999, pp. 134-7.
[11] Hooper, M. J, D. Steeple, C. N. Winters. "Costing customer value: An approach for the agile enterprise." IJOPM, 2001, pp. 630-644.
[12] Tolliday, S., J. Zeitlin. The Automobile Industry and its Workers: Between Fordism and Flexibility, St. Martin's Press, New York, 1987, pp. 1-2.
[13] Gunasekaran, A., R. McGaughey, V. Wolstencraft. "Agile manufacturing: Concepts and framework." Agile Manufacturing: The 21st Century Competitive Strategy, Elsevier Science, 2001, pp. 25-49.