کلیدواژه‌ها = رویکرد راه‌رفتن توانبخشی
رویکرد راه‌رفتن برای توانبخشی بیماران ناتوان حرکـتی با استفاده از الگوریتم یادگیری تکراری

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 63-73

اسماعیل پروری؛ وهاب امینی آذر؛ عادل اکبری مجد؛ فرید نجفی