کلیدواژه‌ها = میدان جریان گاز و خنک‌کاری
استفاده از فوم فلزی در پیل سوختی غشا پلیمری

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 34-43

ابراهیم افشاری؛ زهرا شریعتی