کلیدواژه‌ها = پایداری
نگاهی بر خواص، عملکرد و پایداری نانوسیال‌ها و فروسیال‌ها

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 38-49

مجید ریحانی؛ آرمین عابدین؛ علی ابراهیمی ممقانی


آثار ملخ در عملکرد هواپیماهای سبک موتور ملخی

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 22-32

امیررضا کوثری؛ محمدعلی شاهی آشتیانی؛ محسن رستمی