نویسنده = محمدرضا درمیانی
لپَن‌کاری ساچمه‌های سرامیکی

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 48-56

محمدرضا درمیانی؛ حسین امیرآبادی