اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهندس علی اکبر صابری زفرقندی

مهندسی مکانیک

asaberi25gmail.com

سردبیر

علی نوری بروجردی

مهندسی مکانیک استاد، دانشگاه صنعتی شریف

anourisharif.edu
0000-0002-2665-8236

اعضای هیات تحریریه

عباس علی‌آبادی

مهندسی مکانیک استاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)- رئیس گروه مپنا

infomapna.ir
7665-8895-5265-3223

علی غفاری

مهندسی مکانیک، کنترل استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ghaffarikntu.ac.ir
0000-0001-5208-972X

محمود موسوی مشهدی

مهندسی مکانیک استاد، دانشگاه تهران

mosaviut.ac.ir
0000-0001-9509-2689

سعید سهراب‌پور

مهندسی مکانیک استاد، دانشگاه صنعتی شریف

saeedsharif.ir
0000-0002-3204-7116

محمدرضا اسلامی

مهندسی مکانیک استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

eslamiaut.ac.ir
0000-0001-0002-0003

فرشاد ترابی

مهندسی مکانیک، سیستم‌های انرژی دانشیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ftorabikntu.ac.ir
0000-0002-7112-3126

علیرضا خدایاری

مهندسی مکانیک، کنترل دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

arkhodayariyahoo.com
0000-0002-7237-1180

مهرداد جوادی

مهندسی مکانیک دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

mjavadiazad.ac.ir
0000-0001-6328-1063

علی نوری بروجردی

مهندسی مکانیک استاد، دانشگاه صنعتی شریف

anourisharif.edu
0000-0002-2665-8236

کارشناس نشریه

شیما امینی

انجمن مهندسان مکانیک ایران

workmail.aminigmail.com