اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهندس علی اکبر صابری زفرقندی

مهندسی مکانیک

asaberi25gmail.com

سردبیر

دکتر علی نوری بروجردی

مهندسی مکانیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~anouri/
anourisharif.edu
0000-0002-2665-8236

h-index: 23  

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدرضا اسلامی

مهندسی مکانیک - مکانیک جامدات استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

aut.ac.ir/cv/2140/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C?slc_lang=fa&&cv=2140&mod=scv
eslamiaut.ac.ir
0000-0001-0002-0003

h-index: 63  

دکتر فرشاد ترابی

مهندسی مکانیک، سیستم‌های انرژی دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

wp.kntu.ac.ir/ftorabi/
ftorabikntu.ac.ir
0000-0002-7112-3126

h-index: 20  

دکتر مهرداد جوادی

مهندسی مکانیک دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

mjavadiazad.ac.ir
0000-0001-6328-1063

h-index: 12  

دکتر علیرضا خدایاری

مهندسی مکانیک،سیستم های دینامیکی، کنترل و رباتیک دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

arkhodayariyahoo.com
0000-0002-7237-1180

h-index: 17  

دکتر سعید سهراب‌پور

مهندسی مکانیک - مکانیک جامدات استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

sharif.ir/~sohrabpour/
saeedsharif.ir
0000-0002-3204-7116

h-index: 7  

دکتر عباس علی‌آبادی

مهندسی مکانیک استاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)- رئیس گروه مپنا

infomapna.ir
7665-8895-5265-3223

دکتر علی غفاری

مهندسی مکانیک، کنترل و سیستم های دینامیکی استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

wp.kntu.ac.ir/ghaffari/
ghaffarikntu.ac.ir
0000-0001-5208-972X

h-index: 47  

دکتر محمود موسوی مشهدی

مهندسی مکانیک، طراحی کاربردی استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران

me.ut.ac.ir/~mmosavi
mosaviut.ac.ir
0000-0001-9509-2689

h-index: 31  

دکتر علی نوری بروجردی

مهندسی مکانیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~anouri/
anourisharif.edu
0000-0002-2665-8236

h-index: 23  

کارشناس نشریه

شیما امینی

کارشناس، انجمن مهندسان مکانیک ایران

workmail.aminigmail.com