دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مدل‌سازی مسیریابی بهینه‌ی میکرو/نانو ذرات در فاز دوم منیپولیشن با استفاده از تصاویر میکروسکوپ نیروی اتمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

10.30506/mmep.2023.562625.2053

زهره مرادی؛ خسرو خاندانی؛ معین طاهری؛ مهدی مدبری‌فر


بررسی تجربی اثر زاویه برخورد طوفان فرو وزشی بر سازه‌ مکعب شکل- قسمت دوم: مشاهدات طوفان فرو وزشی کوچک متحرک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1402

10.30506/mmep.2023.563653.2059

محمد حججی؛ سید جلیل حسینی؛ امیر حسین رضوانی؛ نیما عسگری؛ امیرحسین صادقی


تحلیل عددی میکروبازیاب انرژی الکترومغناطیسی تحت تحریک اتفاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1402

10.30506/mmep.2023.1989784.2077

محمد مهدی نظری؛ محسن بهرامی؛ عباس رهی