کلیدواژه‌ها = جاذب انرژی
تحلیل عددی فوم‌های فولادی و آلومینیومی تحت بارگذاری محوری ضربه‌ای

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 24-29

10.30506/mmep.2020.116235.1777

سینا جبارزاده؛ امیر نجیبی؛ حمید عامری


تحلیل تجربی و شبیه سازی فروریزش محوری پوسته های استوانه ای دوجدارة توخالی و تقویت شدة یک سرگیردار

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 47-60

سجاد آذرخش؛ معین‌الدین حسنی سعدی؛ علی قمریان؛ محمدجواد حمزه گرگانی