کلیدواژه‌ها = خنک‌کنندة گازی
تحلیل ترمودینامیکی سیکل ترکیبی تولید هیدروژن هسته‌ای و محاسبة بازده سیکل

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 74-82

احسان خانه‌آباد؛ حسین رضا دارابی؛ آبتین عطایی