کلیدواژه‌ها = قیر
ساخت کامپوزیت‌های کربن-کربن دوبعدی بر پایه قیر

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 63-70

محمد سفیدموی آذر؛ امیر رهبر کلیشمی؛ حسین شهریاری فر