کلیدواژه‌ها = توربین بادی مرتفع
توربین‌های بادی مرتفع

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 25-31

مونا محمدی؛ محمدرضا محمدی؛ علیرضا محمدی