کلیدواژه‌ها = فرایند انتقال احتراق به انفجار
موتورهای انفجار ضربه‌ای و بررسی مباحث مهم در طراحی بهینه

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 30-40

محمدهادی حامدی؛ جابر نورالله‌زاده