کلیدواژه‌ها = پیل سوختی دمابالا
طراحی و ساخت خودرو پاک مجهز به پیل سوختی پلیمری دمابالا و پنل‌های خورشیدی

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 23-32

سید محمدباقر مرعشی؛ سوده جمالی پاقلعه؛ مجتبی رحیمی


بررسی عملکرد سیستم‌های نوین تولید توان بر پایة پیل‌های سوختی دمابالا

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 32-41

جاماسب پیرکندی؛ ابراهیم افشاری