کلیدواژه‌ها = تنش
مطالعه توزیع تنش در مخازن تحت فشار افقی

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 62-68

محمد امیری


تحلیل تجربی تنش با پردازش تصاویر دیجیتال

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 45-52

رسول محرمی؛ سیده فایزه موسوی