کلیدواژه‌ها = آب‌شیرین‌کن اضطراری
طراحی آب‌شیرین‌کن خورشیدی اضطراری

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 67-72

مهدی برومند نسب؛ مجتبی دهقان منشادی