کلیدواژه‌ها = کلکتور
تحلیل و بررسی کلکتورهای هوایی خورشیدی برای پنج ماه آخر سال در شهر قائن

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 69-80

علیرضا جعفری بیناباج


مدلسازی و پیش‌بینی دمای سیال خروجی از کلکتور تخت

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 73-81

مصطفی زمانی محی‎آبادی


مروری بر کلکتورهای فتوولتائیک - حرارتی

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1392، صفحه 58-70

محسن نصیرزاده؛ فرزاد جعفرکاظمی