کلیدواژه‌ها = ترانس استریفیکاسیون
تولید سوخت زیستی بیودیزل

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 57-66

محمدرضا سعیدی نیچران