کلیدواژه‌ها = بازیابی انرژی
مروری بر عملکرد ترمزهای سیمی

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 30-38

10.30506/mmep.2022.552988.2015

فرشید نصیری؛ سلمان ابراهیمی نژاد رفسنجانی