کلیدواژه‌ها = ترموگرافی
مروری بر کاربردهای ترموگرافی در طب تصویری

دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 12-18

زهره ایمانی نژاد؛ خلیل خلیلی


مروری بر آشکارسازهای فروسرخ

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 70-84

رضا مهریار؛ زهرا خیراندیش