کلیدواژه‌ها = المان محدود
بررسی عددی و بهینه‌سازی رفتار مکانیکی تقویت‌کننده‌های داکت بخار کندانسور هوا خنک

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 51-58

عالیه میری؛ سامان جعفری؛ سعید حدیدی مود؛ سعید رهنما


شبیه‌سازی و تحلیل رفتار مکانیکی میکروسنسور فشار پیزورزیستیوی

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 5-10

محمد طماسبی پور؛ مهرزاد مدرس؛ مجتبی طوفان


حل عددی فرایند فورج شعاعی چندپاسة سوپرآلیاژ اینکونل 718 و مقایسة آن با نتایج تجربی

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 21-27

محمد شاهرخ؛ اعظم قاسمی؛ مهران مرادی