کلیدواژه‌ها = انرژی‌های تجدیدپذیر
بررسی اصول و شبیه‌سازی عددی عملکرد توربین باد در حالت پایا

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 32-41

جواد زارع؛ سید احسان حسینی؛ مرتضی نامور


بررسی اصول و شبیه‌سازی عددی عملکرد توربین باد ساحلی و فرا ساحلی در حالت ناپایا

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 56-68

جواد زارع؛ سید احسان حسینی؛ مرتضی نامور


ایده‌ها و کاربردهای نوین انرژی‌های تجدیدپذیر

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 27-34

کبری قرئلی؛ حسین بیات؛ حامد پوریای ولی؛ علی جمالی؛ حامد حاجی زاده؛ محمد حسن رنجبر؛ نوید رشیدپور؛ سورنا سعیدی؛ شکیبا شفقت؛ آرمین طرقی؛ علی عباس زاده؛ علی عبدی؛ بهنام علیزاده؛ محمد علی محمدی؛ مسعود یوسفی


معرفی توربین بادی ساوونیوس

دوره 24، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 54-59

غیاث‌الدین رحیمی؛ صادق احمدی