کلیدواژه‌ها = تولید هیدروژن
مروری بر روند توسعه خودروهای پیل‌ سوختی در دنیا

دوره 32، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 66-80

10.30506/mmep.2023.2000601.2090

ناصر بهارلو هوره؛ سید عرفان سخنگوی


بررسی فناوری نوین تبدیل توان به گاز

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 7-17

مهدی دیمی دشت‌بیاض؛ امیر ابراهیمی‌مقدم؛ سید ایمان پیش‌بین؛ حمیده شیخانی؛ احمد ابراهیمی مقدم