کلیدواژه‌ها = اصطکاک
شبیه سازی المان محدود و بررسی عملی کاهش ضریب اصطکاک با استفاده از روغن‌های پایه گیاهی

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 43-48

وحید معرفت؛ سعید شیدایی گورچین قلعه؛ پیمان مشهدی کشتیبان


آثار خنک‌کاری تبریدی بر فرایندهای ماشینکاری

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 51-60

محمد‌‌‌‌مهدی ابوترابی؛ عارف سلیمی نیا؛ حمیدرضا حیدرزاده؛ سعید نجفی‌زاده