کلیدواژه‌ها = استاندارد
مبانی طراحی و ساخت مخازن تحت فشار فلزی

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 49-57

جهان تقی‌زاده؛ وحید چراغی


آزمون‏های محیطی مورد نیاز سامانه‏ های فضایی و مقایسة دیدگاه‏ استـانداردهای فضایی موجود

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 35-46

امیر میرزا قیطاقی؛ بهنام صبوری؛ منا کارگر


بررسی استانداردسازی و شبیه‌سازی در صنعت خودروی هیبرید الکتریک

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1392، صفحه 47-57

علی مهرکیش؛ محمدمهدی رفیعی؛ حمیده رضوی