کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی عددی
بررسی عددی راندمان آب‌بندی فلنج با گسکت‌های مختلف

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 53-59

10.30506/mmep.2021.124730.1843

مهدی ثابت قدم؛ سیدمحمدحسین شریفی


اثر تحریک مد عرضی بر ناپایداری احتراق ترموآکوستیکی

دوره 29، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 29-42

10.30506/mmep.2020.119097.1793

احسان بهزاد؛ رضا ابراهیمی