کلیدواژه‌ها = فراصوت
کاربرد امواج فراصوتی در درمان سنگ کلیه

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 49-56

مهدی مقیم نژاد سرحمامی؛ شهیدیان آزاده


آزمون فراصوت آرایة فازی در بازرسی جوش مخازن تحت فشار

دوره 24، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 36-43

جهان تقی‌زاده؛ جواد راستی؛ عطا شاکری


روش فراصوت لیرزی در ارزیابی‌های غیرمخرب

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 44-62

محمدرضا چهره‌زاد؛ فرهنگ هنرور